БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 60 ЛВ.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 60 ЛВ.

Общи условия

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Спешълти кофи“ ООД, с ЕИК 206300636 с адрес на регистрация България, гр. Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. б ет. 1, ап. 1, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уеб сайта за електронна търговия „www.owllee.com”, наричана по-долу „owllee.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Спешълти кофи“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. б ет. 1, ап. 1
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. б ет. 1, ап. 1;
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. б ет. 1, ап. 1, info@owllee.com , мобилен телефон: 0889158802
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206300636

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА уеб сайта

Чл. 3. Owllee.com e уеб сайт за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.owllee.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в уеб сайта стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в уеб сайта www.owllee.com;
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в уебсайта www.owllee.com;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в уеб сайта www.owllee.com чрез интерфейса на страницата на www.owllee.com, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на сайта www.owllee.com в Интернет;
 7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в уеб сайта www.owllee.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.owllee.com.  Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в сайта.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в сайта стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в www.owllee.com.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на уеб сайта www.owllee.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в уеб сайта www.owllee.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в уеб сайта www.owllee.com.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.owllee.com

Чл. 7. (1) За да използва www.owllee.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрация” или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в уеб сайта www.owllee.com стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в уеб сайта www.owllee.com по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в уеб сайта www.owllee.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в уеб сайта www.owllee.com.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в уеб сайта www.owllee.com чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в уеб сайта www.owllee.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка за покупка в уеб сайта www.owllee.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.owllee.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в уеб сайта www.owllee.com са определени в профила на всяка стока в уеб сайта www.owllee.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в уеб сайта www.owllee.com в профила на всяка стока в уеб сайта www.owllee.com.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в уеб сайта www.owllee.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в уеб сайта www.owllee.com.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в уеб сайта www.owllee.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на уеб сайта www.owllee.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в уеб сайта www.owllee.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените чрез Доставчика в уеб сайта стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в уеб сайта www.owllee.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com.

(2) Ако Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в уеб сайта www.owllee.com.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в уеб сайта www.owllee.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на уеб сайта www.owllee.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com.

(5) С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава изрично си съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от него трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, за целите на изпълнение на задълженията по настоящия договор, както и с маркетингови или рекламни цели и анализи, извършвани от Търговеца; участие в игри, промоции и томболи, организирани от Търговеца, както и за други, незабранени от законодателството, цели.

(6) Съгласно Закона за защита на личните данни, Ползвателят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Търговеца при използване на Уебсайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят декларира, че е уведомен, че Доставчика може да инсталира върху компютрите на ползвателите бисквитки (cookies). Потребителските бисквитки се използват, включително, но не само за проследяване действията на уебсайта https:// www.owllee.com посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на уебсайта https:// www.owllee.com; за една от следните функции на Google Ads – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; свързване на данните на потребителите от една и повече сесии, покупки и поведение уеб сайта; и за последяване движенията на мишката и поведението на потребителите на уеб сайта с различни платформи, позволяващи това.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на уеб сайта www.owllee.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: https:// www.owllee.com/

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на уеб сайта www.owllee.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в уеб сайта www.owllee.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в уеб сайта www.owllee.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https:// www.owllee.com/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в уеб сайта www.owllee.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в уеб сайта www.owllee.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва уеб сайта www.owllee.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.owllee.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което уеб сайта не е била достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в уеб сайта www.owllee.com.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи от съдържанието на уебсайт https:// www.owllee.com, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са собственост или на Доставчика, или на техните законни собственици и не могат да бъдат използвани, без изрично и писмено разрешение на собственика им.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в уеб сайта www.owllee.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в уеб сайта www.owllee.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2020 г.

Scroll to Top

Лятото чука на вратата ни. Вече сме в един доста по-топъл месец, напомнящ за гореща Африка. Точно за това избрахме Maji Ethi. То се характеризира с комбинация от нотки на топящ се млечен шоколад, натурален бадем и сочни стафиди. С Maji Ethi всяка капка кафе разкрива пленително съчетание от нежност и сладост.

Влез в света на Owllee

Получавай пръв ексклузивни оферти и полезна информация от света на специалното кафе.